VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Vodné hospodárstvo - zákon o vodách a súvisiace vykonávacie predpisy. Vypracovanie dokumentácie (prípadne aktualizácia existujúcej dokumentácie)

Manipulačné poriadky pre vodné stavby (prípadne manipulačno-prevádzkové poriadky pre vodné stavby)

Havarijný plán,  vrátane vypracovanie žiadosti a proces vyjadrenia a schválenia HP u správcu verejnej kanalizácie, správcu vodného toku, orgánu štátnej vodnej správy SIŽP príslušnej Inšpekcie životného prostredia

Prevádzkový poriadok pre zaobchádzanie so znečistujúcimi látkami. 

Externá činnosť vodohospodára v zmysle podmienok a povinnosti, ktoré pre právnicke a fyzické osoby - podnikateľov vyplyvajú z ustanovenia § 70 zákona o vodách.

NAŠE SLUŽBY

Volám sa Dagmar Várkolyová, pochádzam a pôsobím v Košiciach, ale aj všade tam, kde je potrebné vypracovať dokumenty v oblasti životného prostredia.
Moja firma  vznikla v roku 2011, ale aj do tohto obdobia som pôsobila a tvorila dokumenty, ktoré sa týkajú životného prostredia.

Zistite viac

odkaz

KONTAKT

Dagmar Várkolyová
- ENVIRO SLUŽBY
v oblasti ŽP
Kaspická 1364/4
040 12 Košice - Nad Jazerom

Údaje pre fakturáciu:
Dagmar Várkolyová
- ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP
IČO: 46 069 780
DIČ: 1036657952
IČ DPH: SK1036657952